Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michaela Belhová, IČ:06034713, se sídlem na adrese Březnice 608, 760 01 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Březnice 608, 760 01, email: otevrenasexualita@gmail.com a telefon: 777 945 889
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Zejména se jedná o následující osobní údaje:
 • a) adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
 • b) popisné údaje (např. bankovní spojení, platební informace či informace o kreditní kartě, historie objednávek),
 • c) obrázky, fotografie a videa,
 • d) přihlašovací informace k účtu, včetně jména, pod kterým na internetu Subjekt údajů vystupuje hesla a jedinečného uživatelského ID,
 • e) údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně),
 • f) osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů,
 • g) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
 • h) další osobní údaje, které Subjekt údajů správci poskytl.

III.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů

 1. Právním základem zpracování osobních údajů je 
 • a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • b) dodržení právní povinnosti správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost správce uchovávat účetní a daňové doklady),
 • c) určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků správce, a to na základě čl.6 odst.1 písmo. f) GDPR,
 • d) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • e) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (zejm. jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování může docházet pouze, pokud jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 
 • k účelu podle písmo. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat – v nezbytném rozsahu k účelu dle písmo. b), c), d) a/nebo e) výše
 • k účelu podle písm. b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti správce,
 • k účelu podle písm. c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,
 • v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle písm. c) výše před skončením takového řízení,
 • k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. d) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním,
 • k účelům podle písm. e) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na niž subjekt údajů udělil správci souhlas dle samostatně odsouhlaseného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů v tomto případě bere na vědomí, že před uplynutím této doby ho může správce kontaktovat za účelem obnovení jeho souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé.
 2. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • podílející se na zajištění provozu služeb, zejm. zaměstnanci, zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. 
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav.

VII.

Způsob zpracování a podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 3. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla apod.
 4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.05.2022