Obchodní podmínky


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Michaely Belhové, se sídlem Březnice 608, PSČ 760 01, identifikační číslo: 06034713 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vedomarealita.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Služby, které jsou předmětem této smlouvy, jsou předplatné a jednotlivé webináře Vedomarealita.cz (dále jen „produkty“). Součástí poskytovaných služeb je zasílání „newsletteru“ (editorial o obsahu a aktivitách Otevrenasexualita.cz) e-mailem. Odběr newsletteru může kupující kdykoli odhlásit.
  1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktů (dále jen „uživatelský účet“).
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu může kupující aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským emailem a heslem.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1. Webové rozhraní obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení cen. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.
  3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cenu produktů může kupující uhradit prodávajícímu platební kartou prostřednictvím platebního systému.
  4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
  4.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu na vyžádání. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Vzhledem k charakteru služby Předplatné Vedomarealita.cz (duševní vlastnictví) nelze po aktivaci tohoto produktu odstoupit od kupní smlouvy.
 6. REKLAMAČNÍ ŘÁD
  6.1. Vyřizování reklamací (např. pokud kupujícímu po řádném zaplacení Předplatné Vedomarealita.cz služba nefunguje, např. kvůli technickým problémům na straně prodávajícího) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy otevrenasexualita@gmail.com během jednoho pracovního dne.
  6.2. Prodávající není zodpovědný za technické problémy na straně kupujícího.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  7.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu.
  7.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy otevrenasexualita@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  8.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů Prodávajícího (Michaela Belhová) s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde kupující na stránce https://www.vedomarealita.cz/ochrana-osobnich-udaju/. ZÁKAZNÍK tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi upravujícími pravidla ochrany a zpracování osobních údajů seznámil.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  9.2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Michaela Belhová, Březnice 608, 760 01. Adresa elektronické pošty: otevrenasexualita@gmail.com, telefon 777 945 889.


  Ve Zlíně dne 11. 5. 2022
  Michaela Belhová